(0-33) 823 34 22   BIP
STRONA GŁÓWNA
Ogłoszeniadrukuj
Ogłoszenie dotyczące wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu wadowickiego i suskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych do wykonywania w 2021r. czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu wadowickiego i suskiego.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach zaprasza do zgłaszania gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:
a) badań rozpoznawczych – 12 lekarz weterynarii,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 3 lekarzy
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, 7 lekarzy
d) pobierania próbek do badań – 12 lekarzy weterynarii,
e) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 16 lekarzy weterynarii,
f) badania mięsa zwierząt łownych – 6 lekarz weterynarii,
g) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni - 10 lekarz weterynarii,
h) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie świadectw zdrowia – 11 lekarzy weterynarii,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów mleczarskich - 1 lekarz weterynarii,
j) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 5 lekarzy
k) wykonywania niektórych czynności pomocniczych 12 osoby.

Warunki naboru:
1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.
2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).
3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wadowicach gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zgłoszenie wraz z dokumentami powinno być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach w terminie  do dnia 17 grudnia 2020r (liczy się data wpływu do Inspektoratu).
4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę oraz własnoręczny podpis kandydata.
6. Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i/lub produktów mleczarskich oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624, jeżeli nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa w akapicie trzecim w ust. 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624

Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2020r. o godzinie 13:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach. O konieczności odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 18 grudnia 2020r. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.
7. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach.
8. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia będzie toczyło się z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
9. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilnoprawną na wykonywanie określonych w decyzji wyznaczającej czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „urzędowego lekarza”.
10. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z  rezygnacją  osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
11. W przypadku pytań dotyczących ogłoszenia należy się kontaktować z Panią Moniką Malczyk numer telefonu 33 8731552
12. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Wadowice.

Szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób - załącznik nr 2.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
2. Załącznik nr 2- Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r.Promocja i reklama produktów w ramach RHD,MLO i Sprzedaży Bezpośredniej

Szanowni Państwo

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego oświadczenia na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach, ul. Nadbrzeżna 39a, 34-100 Wadowice bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wadowice.piw@wetgiw.gov.pl

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Ogłoszenia pod tytułem:
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych