(0-33) 823 34 22   BIP
STRONA GŁÓWNA
Ogłoszeniadrukuj

-> APEL MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DO HODOWCÓW DROBIU



Ogłoszenie dotyczące wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych

na 2023 rok na terenie powiatu wadowickiego i suskiego



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje
do wykonywania niektórych czynności pomocniczych do wykonywania w 2023 r. czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu wadowickiego i suskiego.


W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach zaprasza do zgłaszania gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:


 1. badań rozpoznawczych – 12 lekarzy weterynarii,

 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt - 2 lekarzy,

 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia - 7 lekarzy,

 4. pobierania próbek do badań – 12 lekarzy weterynarii,

 5. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 16 lekarzy weterynarii,

 6. badania mięsa zwierząt łownych – 5 lekarzy weterynarii,

 7. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni - 5 lekarzy weterynarii,

 8. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie świadectw zdrowia – 5 lekarzy weterynarii,

 9. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów mleczarskich - 1 lekarz weterynarii,

 10. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  -
  7 lekarzy weterynarii,

 11. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa - 1 lekarz weterynarii

 12. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią - 2 lekarzy weterynarii

 13. wykonywania niektórych czynności pomocniczych - 12 osób.


Warunki naboru:

 1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).

 3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wadowicach gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zgłoszenie wraz z dokumentami powinno być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach w terminie  do dnia 16 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu).

 4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

 5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę oraz własnoręczny podpis kandydata.

 6. Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i/lub produktów mleczarskich oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa
  w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624, jeżeli nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa w akapicie trzecim w ust. 3 rozdziału
  I załącznika II do rozporządzenia 2019/624


Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach. O konieczności odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 21 grudnia 2022 r. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.

 1. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach.

 2. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia będzie toczyło się z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilnoprawną na wykonywanie określonych w decyzji wyznaczającej czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „urzędowego lekarza”.

 4. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z  rezygnacją  osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

 5. W przypadku pytań dotyczących ogłoszenia należy się kontaktować z Panią
  Moniką Malczyk numer telefonu 33 8731552

 6. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Wadowice.


Szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób - załącznik nr 2.



Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

2. Załącznik nr 2- Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r.

-------------------



Promocja i reklama produktów w ramach RHD,MLO i Sprzedaży Bezpośredniej

Szanowni Państwo

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego oświadczenia na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach, ul. Nadbrzeżna 39a, 34-100 Wadowice bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wadowice.piw@wetgiw.gov.pl

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Ogłoszenia pod tytułem:
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych