tel.: 33 823 34 22

Ptasia grypa

APEL MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DO HODOWCÓW DROBIU

7 KWIETNIA 2021
Szanowni Państwo!
W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż: wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:
– Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
– Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
– Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
– Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
– Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.
– Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
– Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
– Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
– Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy.
– Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:
zwiększona śmiertelność,
spadek pobierania paszy i wody,
spadek nieśności,
objawy nerwowe,
biegunki
sinicy, wybroczyn.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.
Informacja na temat kar administracyjnych nakładanych za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji*
Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w: Art. 46 ust. 3 pkt 51, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźna zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0, Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8, Art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0, Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8, – kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii.

*PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Opublikował(a): Administrator Strony

Ostatnia zmiana:

Ptasia grypa
Przewiń na górę