tel.: 33 823 34 22

Nabór Urzędowych Lekarzy Weterynarii

Ogłoszenie dotyczące wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych
na 2024 rok na terenie powiatu wadowickiego i suskiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych do wykonywania w 2024 r. czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2629 z późn. zm.) na terenie powiatu wadowickiego i suskiego.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach zaprasza
do zgłaszania gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:

 1. badań rozpoznawczych – 3 lekarzy weterynarii,
 2. pobierania próbek do badań – 1 lekarz weterynarii,
 3. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 2 lekarzy weterynarii,
 4. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie świadectw zdrowia – 4 lekarzy weterynarii,
 5. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 1 lekarz weterynarii,
 6. wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 10 osób.

Warunki naboru:

 1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 lipca 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w art 16 ust. 1 pkt 1 lit. d-f, lit. j tiret pierwsze i lit. l oraz pkt 2 lit. a i b ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 lit. j rozporządzenia 2017/625 oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. poz. 1662).
 3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wadowicach gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zgłoszenie wraz z dokumentami powinno być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach w terminie  do dnia 26 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu).
 4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
 5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę oraz własnoręczny podpis kandydata.
 6. Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i/lub produktów mleczarskich oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624, jeżeli nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa w akapicie trzecim w ust. 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624

Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach. O konieczności odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 27 czerwca 2024 r. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.

 1. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach.
 2. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia będzie toczyło się z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilnoprawną na wykonywanie określonych w decyzji wyznaczającej czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „urzędowego lekarza”.
 4. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z  rezygnacją  osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 5. W przypadku pytań dotyczących ogłoszenia należy się kontaktować z Panią Moniką Malczyk numer telefonu 33 8731552.
 6. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Wadowice.

Szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW pr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób – załącznik nr 2.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 2. Załącznik nr 2 – Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW pr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

 

Załącznik_nr_1_zgłoszenie_wstępnej_gotowości_do_podjęcia_czynności_z_wyznaczenia_o_których_mowa_w_art._16_ustawy_o_Inspekcji_Weterynaryjnej

Załącznik_nr_2_Instrukcja_Głównego_Lekarza_Weterynarii_nr_GIWpr_0200_1_22_2020_z_dnia_5_listopada_2020_r (4)

Ogłoszenie 2024

 

 

Opublikował(a): Bogumiła Hupert

Ostatnia zmiana:

Nabór Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Przewiń na górę