tel.: 33 823 34 22

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
  • może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Koordynatorem do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wadowicach jest Bogumiła Huper.

 Do zadań koordynatora należy w szczególności:

–  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach;

–  przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach;

– monitorowanie działalności przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach w zakresie zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony. Kontaktować można się także z koordynatorem, adres poczty elektronicznej: b.hupert@piw.wadowice.pl oraz dzwoniąc na numer telefonu 33 823 34 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, możliwość wysłania dokumentu z powiększonym tekstem itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 39a, 34-100 Wadowice

  1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wadowicach znajduje się od strony parkingu i odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika. Po przekroczeniu wejścia głównego znajdują się dzwonek oraz kamera połączone z sekretariatem.  Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami szklanymi.
  2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim posiada drugie wejście od strony ulicy. Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  3. Po zgłoszeniu chęci wejścia jest możliwość przejazdu osoby na wózku (na parterze). Wszelkie sprawy zgłaszane przez interesanta załatwiane będą w sali konferencyjnej. Nad wejściami brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku brak platformy przyschodowej.
  4. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
  7. W Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach nie posiada aplikacji mobilnych.

Stan na dzień 16.10.2023

Opublikował(a): Administrator Strony

Ostatnia zmiana:

Deklaracja dostępności
Przewiń na górę