tel.: 33 823 34 22

Ochrona danych osobowych

MACIEJ ZDZIERAK
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
e-mail: iod@piw.wadowice.pl

Klauzula informacyjna

Działając zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz przepisami Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach, (34-100 Wadowice, ul. Nadbrzeżna 39a).

 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: iod@piw.wadowice.pl.

 3. Przy realizacji zadań Powiatowego Inspektora Weterynarii współadministratorami danych osobowych są:

– w zakresie zadań i obowiązków Głównego Lekarza Weterynarii współadministratorem danych osobowych jest Główny Lekarz Weterynarii (00-930 Warszawa ul. Wspólna 30, , adres poczty elektronicznej: wet@wetgiw.gov.pl, tel: 22 623 17, 22 623 20 89),

– w zakresie zadań i obowiązków Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie współadministratorem danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (30-965 Kraków 69 ul. Brodowicza 13, , adres poczty elektronicznej: wiw@wiw.krakow.pl, tel: 12 293 10 00),

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii obowiązków wynikających z przepisów będących podstawą działania Inspektoratu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności m.in. przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, wykonywania nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach obowiązków wewnątrzwspólnotowego nadzoru nad bezpieczeństwem weterynaryjnym; realizacji umów zawartych z kontrahentami.

 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa;

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, poza sytuacjami w których nastąpi to na wniosek Osoby, których dane są przetwarzane lub obowiązek taki wynikał będzie z przepisów prawa krajowego, lub międzynarodowego;

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje tej osobie prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Zainteresowanemu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. Administrator nie realizuje działań lub czynności pozycjonujących ani przetwarzających danych w sposób zautomatyzowany.

Opublikował(a): Bogumiła Hupert

Ostatnia zmiana:

Ochrona danych osobowych
Przewiń na górę